Privacyverklaring

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 ingaat, zet ik hier kort op een rijtje wat ik eraan doe om uw gegevens te beschermen.

Persoonsgegevens vastleggen

Na de kennismaking en het afspreken van bijlessen of kindercoaching leg ik alleen die gegevens vast die ik nodig heb voor het contact. Denk hierbij aan naam, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum (van het kind). En inhoudelijke informatie over de hulpvraag waarmee het kind en of u komt.

Ik vraag hierom bij het eerste gesprek en sluit een overeenkomst met u waarin we deze gegevens vastleggen en u voor akkoord verklaart dat ik met u en of het kind aan het werk ga, voor de periode waarin dat nodig is.

Ik deel deze gegevens met geen andere partij.

De grondslag van het verzamelen van data is de uitvoering van de overeenkomst.

Verwijderen persoonsgegevens

Zodra het begeleiden van het kind stopt, bewaar ik de gegevens nog 7 jaar, omdat ik dat als zzp-er verplicht ben voor de fiscus.

Neemt u contact op, voor informatie, maar starten wij geen begeleiding, dan verwijder ik de gegevens na 3 maanden.

Privacyrechten

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op vergetelheid
  Dit houdt in dat ik de persoonsgegevens van een betrokkene verwijder, wanneer deze daarom vraagt. Dit geldt echter niet voor facturen omdat ik deze 7 jaar voor de fiscus moet bewaren. Het geldt wel voor inhoudelijke cliëntgeschiedenis.
 • Recht op dataportabiliteit
  U heeft het recht uw gegevens te verkrijgen indien nodig zoals bij een verhuizing, in een vorm die gedigitaliseerd kan worden. Zodoende kan informatie overgedragen worden. Dit kan bijvoorbeeld een printje zijn, dat ik beschermd via een koerier of aangetekend kan versturen.
 • Recht op duidelijke informatie
  Ik ben verplicht om u duidelijk te vertellen wat ik met uw gegevens doe.
 • Recht op inzage
  U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens ik van u verwerk.
 • Recht op correctie van de gegevens
  Als persoonsgegevens niet kloppen of niet volledig zijn, heeft u het recht om deze te corrigeren.
 • Recht op beperking van de gegevensverwerking
  ‘Beperking’ houdt in dat u kan vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stop te zetten. Bijvoorbeeld omdat de verwerking onrechtmatig is.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
  Het kan zijn dat u bezwaar maakt tegen een verwerking van uw persoonsgegevens.

Privacy Impact Assessment (PIA)

Voor het begeleiden van kinderen in mijn praktijk heb ik basale gegevens nodig: persoonsgegevens, maar ook inhoudelijke informatie  over het kind en de hulpvraag.

Persoonsgegevens:

Telefoonnummer, naam ouder en naam kind, emailadres ouder en kind, geboortedatum kind

Doel: contact onderhouden met ouder(s) en of het kind, facturatieproces

Inhoudelijke informatie

Naam school, welk niveau, leerjaar, schoolresultaten, leerstoornis, achtergrondinformatie over gezinssamenstelling, hobby’s, vrije tijdsbesteding, sociaal-emotionele ontwikkeling.

Doel: de hulpvraag concretiseren, bij bijles: niveau van het kind in relatie tot de didactische leeftijd vaststellen en doelen van de begeleiding vaststellen

Klachten?

Heeft u klachten over de privacy, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.